SEÇGİN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla ya da
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı secginormanurunleri@hs06.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
  • Başvuru Sahibinin Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

 

Tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Mahmudiye Mah. Gürbüz sok. No:13 İnegöl/BURSA Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Mahmudiye Mah. Gürbüz sok. No:13 İnegöl/BURSA Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla secginormanurunleri@hs06.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e–mail ile info@sancrea.com E-Postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

A1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

 

İsim:

 
 

Soy isim:

 
 

Tc Kimlik Numarası:

 
 

Telefon ve Fax Numarası:

 
E-Posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt vereceğiz)

 
 

İkamet veya İş Yeri Adresi:

 

 

            Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

❏ Müşteri

❏ Ziyaretçi

 

 

❏ İş Ortağı

❏ Diğer : …………………….

 

 

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:…………………………………….…………………

Konu:……………………………………..…………………………………….……………………..

 

 

❏ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar :

…………………………………………

 

❏ Diğer: ………………………………….

 

❏ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih :

…………………………………………

❏ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

 

…………………………………………

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

❏ Adresime gönderilmesini istiyorum.

❏ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiniz.)

❏ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli  vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :